ဆက္သြယ္ရန္

Creators

Unleash Your Full Potential with CastingAsia Creators Network

One-Stop Solution

စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား

 • ・ 

  ပံုမွန္1 on 1 meeting ျပဳလုပ္ေပးျခင္း

 • ・ 

  Strategy အေသးစိတ္ကို တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေပးျခင္း

 • ・ 

  Marketing Support

 • ・ 

  Merchandising

 • ・ 

  Event အစီအစဥ္ေရးဆြဲေပးျခင္း

 • ・ 

  Creator Academy


PRODUCTION SUPPORT

 • ・ 

  Studio & Production team မ်ား In-house ရွိျခင္

 • ・ 

  Music library

 • ・ 

  Video shooting

 • ・ 

  Video editing support

 • ・ 

  Graphic design


EXCLUSIVE SPONSORSHIPS

 • ・ 

  Over 1,000 Brands ေတြမွ Case Study မ်ား

 • ・ 

  Brand Ambassodor, Product Review နွင့္ ပြဲတက္ေရာက္ျခင္းမ်ား

 • ・ 

  TV, Radio, Magazine မ်ားတြင္လည္းထည့္သြင္းႏိုင္ရန္ Support ေပးျခင္းမ်ား

Studio

Our in-house studio is fully capable of producing whatever talents want. We provide full equipments for shooting.


Academy

CastingAsia's academy is a Creator Development Programs which includes workshops by empower & successful speakers/creators at CastingAsia office and the topics are about YouTube Trends, Copyright, Content Strategy etc.


Global Collabrations

Multiple crossover opportunities with CastingAsia Creator Network are available and our creators can reach to crossober audiences.


Q&A

Registration Flow

1

Sign Up

Facebook, Instagram, Twitter or YouTube အစရွိတဲ့ Social Media account မ်ားနွင့္ Sign Up ျပဳလုပ္ပါ။

2

Information မ်ားကို စာရင္းသြင္းပါ။

အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္တဲ့ နိုင္ငံ၊ စိတ္ဝင္စားမႈ အစရွိသည္တို႔ကို ျဖည့္စြပ္ပါ။

3

Contract စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ဖတ္ရႈပါ။

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ဖတ္ရႈၿပီး လက္ခံလိုက္ၿပီဆိုပါက သင့္ရဲ႕ Account ဖြင့္ၿပီးသားျဖစ္သြားပါၿပီ။

4

သင့္ Account ကိုရယူလိုက္ပါ။

သင့္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ Influencer marketing dashboard ထဲသို႔ဝင္ေရာက္လိုက္ပါ။