ဆက္သြယ္ရန္

Brands & Agencies

One-Stop Solution for Influencer Marketing

Influencer အေရအတြက္

100,998


Audience စုစုေပါင္း

72,463,356


View စုစုေပါင္း

92,089,491,496

Our Solution

CastingAsia Platform မွ Influencer မ်ား စုေဆာင္းျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ စီစစ္ေရြးခ်ယ္ျခင္း မ်ားကိုျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ၿပီး ရိုးရွင္းၿပီးတိက်ေသာ Solution မွသင့္ထံသို႔အေရာက္ပို႔ေပးႏိုင္ပါသည္။

Exclusive Creator ေပါင္း 500 ႏွင့္အထက္

Database ထဲမွ Influencers ေပါင္း 100,998 ႏွင့္အထက္

Nano မွ Macro အစရွိတဲ့ Influencer မ်ား

Market 17 ခုထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္

Data-Driven Dashboard

CastingAsia မွသင့္ရဲ႕ Influencer Marketing အတြက္္အခ်ိန္ကုန္သက္သာရန္ Technology နည္းပညာႏွင့္ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ၿပီး သင္သည္အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

24/7 monitoring and reporting

Access to extensive influencer database

Download campaign reports at anytime

Recommend the right influencers through our technology

Content မ်ားကို Support ျပဳလုပ္ေပးျခင္း

Influencer marketing နည္းဗ်ဴဟာမ်ား၊ Content Idea မ်ားကိုတည္ေဆာက္ၿပီး Brand Loyalty ထိေရာက္မႈမ်ားရရွိေစရန္နွင့္ Edit ျပဳလုပ္ေပးျခင္းမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ Production Team မွ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

Local Support Teams

အာရွတစ္ခြင္ နယ္ပယ္အသီးသီးသို႔ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ၿပီး CastingAsia မွ Professional Local Staff မ်ားမွ အေကာင္းဆံုးေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ပါတယ္။

COLLABORATE WITH CREATORS

COLLABORATE WITH MICRO-INFLUENCERS