ဆက္သြယ္ရန္

CastingAsia is a Full-stack Influencer Marketing Solution for Brands and Creators

Influencers ေတြနဲ႔ တိုးတက္ေနတဲ့ Brands ေတြအတြက္အဓိကေသာ့ခ်က္တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။

for CREATORS

CastingAsia Creators Network ႏွင့္အတူ သင့္ရဲ႕လုပ္ႏိုင္စြမ္းအားလံုးကို ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းမရွိရာႏႈန္းျပည့္ျပဳလုပ္လိုက္ပါ။

အာရွရဲ႕အေကာင္းဆံုး Influencer Marketing Solution တစ္ခုျဖစ္တဲ့ CastingAisa ႏွင့္အတူ Brands မ်ားႏွင့္ Influencers မ်ားအတြက္ တစ္စည္းတစ္လံုးထဲ Influencer Marketing Platform ေပၚမွာ အေကာင္းဆံုးဖန္တီးႏိုင္ပါၿပီ။

for CREATORS
ANYONE CAN BE A CREATOR AND GO GLOBAL

for BRANDS

SINGLE DASHBOARD

တစ္ခုတည္းမွာတင္ Analytics, Content စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ Report ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကို အလြယ္တကူျပဳလုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

for BRANDS
ONE-STOP SOLUTION FOR INFLUENCER MARKETING