ទំនក់ទំនង

Creators

Unleash Your Full Potential with CastingAsia Creators Network

បំពេញគ្រប់តម្រូវការ

ការគ្រប់គ្រង

 • ・ 

  កិច្ចប្រជុំមួយទល់មួយ

 • ・ 

  យុទ្ធសាស្រ្តពិគ្រោះយោបល់

 • ・ 

  ការគាំទ្រខាងផ្នែកទីផ្សារ

 • ・ 

  ទំនិញ

 • ・ 

  ធ្វើគម្រោងសម្រាប់កម្មវិធីផ្សេងៗ

 • ・ 

  វគ្គបង្រៀនសម្រាប់ Creator


ការគាំទ្រផលិតផល

 • ・ 

  ស្ទូឌីយ៉ូនិងក្រុមអ្នកផលិតវីដេអូ

 • ・ 

  បណ្ណាល័យតន្ត្

 • ・ 

  ការថតវីដេអូ

 • ・ 

  ការកាត់តនិងកែសម្រួលវីដេអូ

 • ・ 

  រចនា​ក្រាហ្វិក


ឧបត្ថម្ភផ្តាច់មុខ

 • ・ 

  ការសិក្សាជាមួយ Brand ជាង 1000

 • ・ 

  គ្រប់គ្រងទៅលើការងារជាច្រើនដូចជា អគ្គរាជទូត្យរបស់ម៉ាក ការធ្វើវីដេអូនិយាយពីផលិតផល និង ការចូលរួមកម្មវិធី

 • ・ 

  ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមទូរទស្សន៍ វិទ្យុនិងទស្សនាវដ្តី

ស្ទូឌីយោ

Our in-house studio is fully capable of producing whatever talents want. We provide full equipments for shooting.


វគ្គសិក្សា

CastingAsia's academy is a Creator Development Programs which includes workshops by empower & successful speakers/creators at CastingAsia office and the topics are about YouTube Trends, Copyright, Content Strategy etc.


ការសហការជាសកល

Multiple crossover opportunities with CastingAsia Creator Network are available and our creators can reach to crossober audiences.


Q&A

បែបបទនៃការចុះឈ្មោះ

1

ចុះ​ឈ្មោះ

ចុះឈ្មោះជាមួយនឹងគណនីណ្តាញសង្គមដូចជា Facebook, Instagram, Twitter ឬគេហទំព័រ YouTube ។

2

ព័ត៍មាននៃការចុះឈ្មោះ

បំពេញព័ត៍មានលម្អិតដូចជាប្រទេស ចំណាប់អារម្មណ៍-ល-

3

ត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនូវលក្ខខណ្ឌកិច្ចសន្យា

ពិនិត្យឡើងវិញនូវល័ក្ខខ័ណ្ឌដើម្បីទទួលយកការព្រមព្រៀងផ្សេងៗ បន្ទាប់មកគណនីរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានបង្កើត។

4

ទទួលបានគណនីរបស់អ្នក

ទទួលបានការចូលប្រើនូវផ្ទាំងកម្មវិធី Influencer Marketing ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក