ទំនក់ទំនង

Brands & Agencies

One-Stop Solution for Influencer Marketing

ចំនួន Influencers

100,998


ចំនួនទស្សនិកជនសរុប

72,463,356


ចំនួន Views សរុប

92,089,491,496

ដំណោះស្រាយរបស់ពួកយើង

CastingAsia នាំមកនូវកម្មវិធីសម្រាប់ជ្រើសរើស ការគ្រប់គ្រង និងផ្ដល់នូវទិន្នន័យរបស់ Influencer សម្រាប់អ្នកនៅលើកម្មវិធីស្វ័យប្រវត្ដិរបស់យើងតែមួយគត់

មាន Creators ផ្ដាច់មុខជាង 500 នាក់

នៅក្នុងទិន្នន័យរបស់ពួកយើង មាន Influencers ជាង 100.998 នាក់

Influencers មានលំដាប់ពី​ Nano ទៅដល់ Macro

ចូលទៅដល់ទីផ្សារជាង 17

ផ្ទាំងគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ

CastingAsia កាត់បន្ថយការចំណាយពេលវេលាក្នុងការធ្វើ Influencer Marketing។ យើងផ្ដល់នូវបច្ចេកវិទ្យា លោកអ្នកជាអ្នកគ្រប់គ្រងលទ្ធផល

24/7 monitoring and reporting

Access to extensive influencer database

Download campaign reports at anytime

Recommend the right influencers through our technology

មាតិកា

បង្កើតយុទ្ធសាស្រ្ត Influencer Marketing និង គំនិតនៃមាតិកាផ្សេងៗដែលអាចផ្ដល់ឲ្យម៉ាកល្អបំផុត ការថត និងកាត់តកែសម្រួលដោយក្រុមផលិតរបស់ពួកយើង។

Local Support Team

CastingAsia ផ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវការចូលដំណើរការទូទាំងតំបន់អាស៊ី និងការគាំទ្រ ជួយពីបុគ្គលិកក្នុងតំបន់ដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈនេះ។

COLLABORATE WITH CREATORS

COLLABORATE WITH MICRO-INFLUENCERS