ទំនក់ទំនង

CastingAsia is a Full-stack Influencer Marketing Solution for Brands and Creators

គន្លិះសំខាន់សម្រាប់ក្លាយជា Influencer ដែលមានឥទ្វិពល និងអាចជួយលើកកម្ពស់អំពី Brands

for CREATORS

បង្ហាញនូវសក្តានុពលពេញលេញរបស់អ្នកជាមួយនឹង CastingAsia Creators Network

CastingAsia គឺជាដំណោះស្រាយផ្នែក Influencer Marketing ធំជាងគេបំផុតនៅអាស៊ីដែលត្រូវបានរចនាឡើង ដើម្បីបង្កើតតម្លៃកាន់តែប្រសើរសម្រាប់ ម៉ាកយីហោ និង Influencer ទីផ្សារដែលមានឥទ្ធិពលរួមផ្សំជាមួយបច្ចេកវិទ្យាថ្មី។

for CREATORS
ANYONE CAN BE A CREATOR AND GO GLOBAL

for BRANDS

ប្រតិបត្តិការទាំងអស់នៅផ្ទាំងកម្មវិធីគ្រប់គ្រងតែមួយ

ការវិភាគ, មាតិកាការគ្រប់គ្រង, ការត្រួតពិនិត្យនិងរបាយការណ៍"

for BRANDS
ONE-STOP SOLUTION FOR INFLUENCER MARKETING